turystyka Wiadomości Branżowe

Wystartowa? konkurs filmowy ?Radosne kino Algidy?

S?odkie chwile we dwoje czy niesko?czona przyjemno??? Wszystkich, którzy chcieliby podzieli? si? wakacyjn? rado?ci?, Unilever, producent lodów Algida, zaprasza do udzia?u w konkursie filmowym „Radosne kino Algidy”. Lato i

S?odkie chwile we dwoje czy niesko?czona przyjemno??? Wszystkich, którzy chcieliby podzieli? si? wakacyjn? rado?ci?, Unilever, producent lodów Algida, zaprasza do udzia?u w konkursie filmowym „Radosne kino Algidy”.

Lato i wakacje to idealna okazja, aby wyj?tkowe chwile w gronie najbli?szych zatrzyma? na d?u?ej. Teraz dzi?ki lodom Algidy wspólnie sp?dzony czas mo?e zyska? niezwyk?? opraw?, a uczestnicy atrakcyjne nagrody!

Zadaniem uczestników osób bior?cych udzia? w wakacyjnym konkursie „Radosne kino Algidy” jest nakr?cenie krótkiego filmu na dowolny temat nawi?zuj?cy do rado?ci i przyjemno?ci oraz umieszczenie go w specjalnej aplikacji dost?pnej na stronie http://www.radosnekinoalgidy.pl lub w serwisie spo?eczno?ciowym Facebook http://www.facebook.com/AlgidaPolska. Zg?oszenia konkursowe b?d? przyjmowane do 17 wrze?nia.

Nades?ane prace w pierwszym etapie zostan? ocenione przez Internautów. Nast?pnie jury, w którym zasi?d? osoby zwi?zane ze ?wiatem filmu, wybierze spo?ród finalistów 3 laureatów „Radosnego kina Algidy” oraz zdobywców nagród dodatkowych. Podczas wrze?niowej fina?owej gali w sali kinowej po??czonej z projekcj? filmów konkursowych zostan? wr?czone nagrody w trzech kategoriach nawi?zuj?cych do ?wiata lodów Algida:

•        Podziel si? rado?ci? - Algida ?mietankowa

•        S?odkie chwile we dwoje - Carte d’Or

•        Niesko?czona przyjemno?? - Magnum

Patronami konkursu s?: Filmweb.pl oraz Warszawska Szko?a Filmowa.

Dodatkowe informacje oraz szczegó?owy regulamin konkursowy s? dost?pne na stronie: http://www.radosnekinoalgidy.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy