turystyka Wiadomości Branżowe

Imtech generalnym wykonawc? Adventure World Warsaw

Firma Imtech podpisa?a kontrakt z firm? Las Palm Sp. z o.o na realizacj?  Adventure World Warsaw w Grodzisku Mazowieckim. Umowa obejmuje generalne wykonawstwo, w tym ca?okszta?t konstrukcji oraz realizacj? wszystkich instalacji mechanicznych i

Firma Imtech podpisa?a kontrakt z firm? Las Palm Sp. z o.o na realizacj?  Adventure World Warsaw w Grodzisku Mazowieckim. Umowa obejmuje generalne wykonawstwo, w tym ca?okszta?t konstrukcji oraz realizacj? wszystkich instalacji mechanicznych i elektrycznych, a tak?e zarz?dzanie podwykonawcami mianowanymi. Warto?? kontraktu to 620 milionów Euro. Imtech by? ju? zaanga?owany w pierwsz? faz? projektu parku, zajmuj?c si? m.in. kilkoma projektami z zakresu energooszcz?dno?ci na kwot? 60 milionów Euro. W ten sposób ca?kowita kwota kontraktu wyniesie 680 milionów Euro. To najwi?ksze pojedyncze zamówienie w historii firmy Imtech.   

Rene van der Bruggen, prezes zarz?du Imtech NV: „Projekt pierwotnie zrodzi? si? w Holandii. Peter Mulder, Henk Roodenburg i ró?ne oddzia?y Imtech (Holandia, Niemcy, Polska) wspólnie opracowali koncepcj? zarz?dzania projektem oraz plan finansowania budowy tego pierwszego w tej skali parku rozrywki w Europie ?rodkowej. W faz? realizacji zaanga?owanych b?dzie kilka oddzia?ów Imtech. Projekt ten stanowi istotn? referencj? dla Imtech, zarówno w zakresie zarz?dzania du?ymi projektami, jak równie? w specyficznym obszarze parków rozrywki”.

Adventure World Warsaw

Adventure World Warsaw (AWW) zosta? zaprojektowany jako wysokiej klasy park rozrywki oraz centrum biznesowe. Park stanowi unikaln? mieszank? parku tematycznego, najwi?kszego w Europie aqua-parku, kompleksu rozrywkowego, hoteli, restauracji oraz innych mo?liwo?ci wypoczynku w jednym miejscu. AWW to pierwszy w tej skali park rozrywki w Europie ?rodkowej. B?dzie obejmowa? obszar 240 ha. Poprzez przej?cie z Grand Resort Hotel miliony odwiedzaj?cych dostan? si? na g?ówny plac parku, gdzie znajd? si? sklepy, restauracje oraz inne atrakcje. Z tego placu b?dzie mo?na przej?? do pi?ciu wysp tematycznych z ??cznie 25 atrakcjami.

Imtech dostarczy wysokiej jako?ci rozwi?zania energooszcz?dne

Imtech obejmie rol? generalnego wykonawcy oraz b?dzie zarz?dza? ca?ym projektem budowy parku. W zakresie technologicznym firma zrealizuje wszystkie instalacje – generatory energii, dystrybucj? energii, instalacje mechaniczne (wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie) i elektryczne, przeciwpo?arowe, bezpiecze?stwa, sanitarne oraz technologie oczyszczania wody – we wszystkich budynkach restauracjach i sklepach. Imtech b?dzie tak?e odpowiedzialny za pe?n? integracj? wszystkich atrakcji w parku.

Unikalnym rozwi?zaniem b?dzie powi?zanie zapotrzebowania energetycznego parku z dzia?alno?ci? zak?adu utylizacji odpadów. W tym zak?adzie wszelkie odpady z parku b?d? przetwarzane w energi? odnawialn?. Zak?ad b?dzie mia? zdolno?? przetwarzania do 120 tysi?cy ton odpadów rocznie, a uzyskana w ten sposób energia pozwoli na prawie ca?kowite pokrycie zapotrzebowania energetycznego Adventure World Warsaw.

W tej chwili Imtech pracuje ju? nad rozwi?zaniami energo- i wodooszcz?dnymi, takimi jak wytwarzanie ciep?a z biomasy pochodz?cej z pobliskiej oczyszczalni ?cieków, wykorzystaniem kolektorów s?onecznych, a tak?e tzw. „wody szarej” w toaletach.

O Imtech Polska Sp. z o.o.

Firma dzia?a w Polsce od 15 lat. Projektuje i tworzy instalacje dla wielkich obiektów handlowych, przemys?owych i kulturalnych, stadionów i aren, lotnisk czy szpitali. K?adzie nacisk na wdra?anie rozwi?za? energooszcz?dnych i ekologicznych. W?ród najwa?niejszych realizacji Imtech w Polsce znajduj? si? stadiony na Euro 2012 w Warszawie, Gda?sku i Wroc?awiu, a tak?e biurowiec Zebra Tower w Warszawie, Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w ?odzi i Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gda?sku.

Imtech Polska jest cz??ci? grupy Imtech NV z siedzib? w Gouda w Holandii, na ca?ym ?wiecie zatrudniaj?cej 25 tys. pracowników.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy